ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ძალური, ზეთის,სამფაზიანი, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის, გამოიყენება ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მსხვილ სამრეწველო საწარმოებში, ქსელური კომპანიების გამანაწილებელ ქვესადგურებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის.

ძაბვის რეგულირება ძალურ ტრანსფორმატორში ТМЗ-1000 - ცხრა საფეხური რეგულირების დიაპაზონით - ნომინალის ±4х2,5%. ძაბვის რეგულირების ტიპი - რეგულირება დატვირთვის ქვეშ, РПН

ძალურ ტრანსფორმატორებში ТМЗ-1000 გათვალისწინებულია ძაბვის ავტომატური რეგულირების შესაძლებლობა ქსელიდან მისი გათიშვის გარეშე. ტრანსფორმატორის ТМЗ-1000 გადართვა სხვა დიაპაზონზე შეიძლება განხორციელდეს როგორც ავტომატურ, ასევე ხელით რეჟიმში.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 იწარმოება ზომიერი კლიმატის რეგიონებისთვის ტემპერატურების სხვაობით -45-დან +40-მდე გრადუსი ცელსიუმი.

ტრანსფორმატორებს აქვს ბტყლად აწყობილი მაგნიტური სისტემა მაღალი ხარისხის ელექტროტექნიკური ფოლადისგან. გრაგნილები ცილინდრული, მრავალფენიანი, შესრულებულია ალუმინის სადენისგან.

პირობითი აღნიშვნის სტრუქტურა

ТМЗ -1000/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11 10 - გრაგნილის ძაბვის კლასი ВН, кВ, У1 - კლიმატური შესრულება და განთავსების კატეგორია სახსტანდარტით 15150-69, 10 - მაღალი ძაბვის გრაგნილის ძაბვა, კვ, 0,4 - დაბალი ძაბვის გრაგნილის ძაბვა, კვ, Д - მაღალი ძაბვის გრაგნილის შეერთების სქემა (სამკუთხედი), У - დაბალი ძაბვის გრაგნილის შეერთების სქემა (ვარსკვლავი), н - იზოლირებული ნეიტრალის არსებობა, 11 - გრაგნილების შეერთების ჯგუფი

ტექნიკური მახასიათებლები

სერიული ტრანსფორმატორები ТМЗ-1000 იწარმოება ВН (მაღალი ძაბვის) გრაგნილის ნომინალური ძაბვით 6 ან 10კვ. და НН (დაბალი ძაბვის) გრაგნილის ნომინალური ძაბვით 0,4კვ. შეერთებების სქემა და ჯგუფი – У/УН -0; Д/УН –11. დამკვეთთან შეთანხმებული გამოკითხვის ფურცლის მიხედვით შესაძლებელია ტრანსფორმატორების წარმოება სხვა ტექნიკური მახასიათებლებით. ტრანსფორმატორებში გათვალისწინებულია ტრანსფორმატორებში გათვალისწინებულია ძაბვის რეგულირება მაღალი ძაბვისკენ გადამრთველის მეშვეობით. გადართვა ხორციელდება გრაგნილების აღზნების გარეშე გამორთულ ტრანსფორმატორში დაბალი ძაბვისა და მაღალი ძაბვის მხრიდან დიაპოზონით +2 х 2,5 %.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ბირობიჯანი იწარმოება დანაკარგების სხვადასხვა დონით:

 • А შეესაბამება ТУ У 31.1-00213440-024-2006
 • Б შეესაბამება ТУ У 3.49-05758084-016-2000

ტრანსფორმატორების კონსტრუქცია

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 იწარმოება რადიატორებიან მართკუთხა ფორმის შენადუღ ავზებში. რადიატორები გამოიყენება გაცივების ზედაპირის გაზრდისთვის. ჩასატვირთ–გადმოსატვირთი სამუშაობის ჩასატარებლად გამოიყენება კაკვები, რომლებიც განთავსებულია ავზის ზედა ჩარჩოს ქვეშ.

ტრანსფორმატორს ТМЗ-1000 აქვს საცობი ზეთის ჩასასხმელად, ქვემოთ აქვს საცობები ზეთის გადმოსასხმელად და სინჟის ასაღებად. მაღალი ხარისხის ცივნაგლინი ელექტროტექნიკური ფოლადისგან დამზადებული მაგნიტური წრედი, გრაგნილები და მაღალვოლტიანი გადამრთველი შეადგენენ აქტიურ ნაწილს. გრაგნილები მზადდება ალუმინისგან. მაღალი ძაბვისა და დაბალი ძაბვის მოსახსნელი შემყვანები განთავსებულია გვერდით და იზოლირებულია გასასვლელი ფაიფურის იზოლატორებით.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 დაკომპლექტებულია კონტაქტური მომჭერებით სალტეების დასამაგრებლად. გვერდით ზეთსაფართოებელზე არის ზეთის მაჩვენებელი ზეთის დონის კონტროლისთვის, მომუშვე ტრანსფორმატორის ტემპერატურის სამი საკონტროლო ნიშნით: -45 °С, +15 °С , +40°С - შესრულება «У»; -60°С, +15°С, +40°С - შესრულება «ХЛ». ავზში იტუმბება აზოტი წნევის ქვეშ აზოტის ბალიშის შესაქმნელად, რომელიც უზრუნველყოფს ზეთის დაცვას დამჟავებისგან და ახდენს ტემპერატურის ცვილებებისას ზეთის მოცულობის შეცვლის კომპენსირებას. ტრანსფორმატორზე დაყენებულია: - თერმომეტრული სიგნალიზატორი (ზეთის ტემპერატურის გასაზომად) - მანოვაკუუმმეტრი (შიდა წნევის კონტროლისთვის და წნევის ზღვრული სიდიდეების შესახებ სიგნალიზაციისთვის) - დამცავი დიაფრაგმა ან წნევის რელე, რომლებიც ჩაირთვება, როდესაც ავზში წნევა მიაღწევს 0,75 ატმ., და რომლებიც გამოდევნიან გარეთ გაზებს.

ექსპლუატაციის პირობები

სიმაღლე ზღვის დონიდან -1000 მ.-მდე.
გარემოს ტემპერატურა: - ზომიერი კლიმატისთვის - -45°С–დან +40°С-მდე (შსრულება «У»); - ცივი კლიმატისთვის - -60°С-დან +40°С-მდე (შესრულება «ХЛ») ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა - არაუმეტესი 80% ტემპერატურაზე +25 °С
ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ბირობიჯანი არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის შემდეგ პირობებში:

 • აფეთქებადსაფრთხიან და აგრესიულ გარემოში, რომელიც შეიცავს მაღალი კონცენტრაციის გაზებს, ანაორთქლებს, მტვერს და ა.შ.;
 • ვიბრაციის და რყევისას;
 • ხშირი ჩართვებისას კვების მხრიდან დაახლოებით 10-ჯერ დღე-ღამეში.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000
ნომინალური სიმძლავრე, კვა
1000
ნომინალური უმაღლესი ძაბვა, კვ
6; 10
ნომინალური უმდაბლესი ძაბვა, კვ
0,4;
გრაგნილების სქემა და შეეთების ჯგუფი
Y/Д-11
Д/Ун-11
უქმე სვლის დანაკარგები, კვტ
1,9
მოკლე ჩართვის დანაკარგები, კვტ
12,2
უქმე სვლის დენი, %
1
მოკლე ჩართვის ძაბვა, %
5,5

გაბარიტულ-წონითი მახასიათებლები

ნომინალური სიმძლავრე ზეთის მასა სრული მასა სიგრძე სიგანე სრული სიმაღლე სიმაღლე სახურავამდე
კვა კგ კგ მმ მმ მმ მმ
1000 935 3614 2234 1220 1827 1737

 

მუშაობის ნორმალური პირობები ხასიათდება შემდეგი მონაცემებით:

 • მუშაობის რეჟიმი - ხანგძლივი;
 • დაყენება - სტაციონარული ღია ჰაერზე ან ვენტილირებად სათავსოებში;
 • დაყენების სიმაღლე ზღვის დონიდან - არაუმეტეს 1000 მეტრისა;
 • კლიმატური შესრულება - У (ზომიერი კლიმატი), გარემოს ტემპერატურა -45 გრადუსიდან ცელსიუმი +40 გრადუსამდე ცელსიუმი, ამასთან დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურა - არაუმეტეს 30 გრადუსი ცელსიუმი;
 • ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა - 80% ტემპერატურაზე 20 გრადუსი ცელსიუმი;
 • ნომინალური სიხშირე - 50 ჰც. ტრანსფორმატორებში ТМЗ-1000 დაშვებულია სისტემატური და ავარიული გადამეტტვირთვები. დატვირთვებისა და ავარიული გადამეტტვირთვების მნიშვნელობა და ხანგრძლივობა სახსტანდარტის 14209-85 მიხედვით.
პარამეტრები
ზომა (Ш*Г*В) 2 234*1 220*1 827
წონა 3 614
არტიკული ТМЗ-1000
ტიპი ზეთის
მწარმოებელი ბირობიჯანი

← უკან