ინსპექციური ვიდეოკამერა


ინსპექციური ვიდეოკამერა SeeSnake Micro CA-100

ახალი მცირეგაბარიტიანი და მსუბუქი საინსპექციო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ ძნელად მისაღწევი ადგილების დათვალიერება მანძილზე 9 მეტრამდე და სიღრმეზე (წყლის ქვეშ) 3 მეტრამდე.

ინსპექციური ვიდეოკამერა Seesnake Micro Explorer

მცირეგაბარიტიანი და მსუბუქი საინსპექციო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ ძნელად მისაღწევი ადგილების დათვალიერება და ჩაწერა 9 მეტრამდე მანძილზე და სიღრმეზე (წყლის ქვეშ) 3 მეტრამდე.