ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზი


ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორი AR 6

AR6 არის საუკეთესო ხელსაწყო ელექტროენერგიის ქსელის ხარვეზების ვიზუალიზაციისა და ანალიზისათვის, მიუხედავად იმისა ქსელი სამ-ფაზიანია, თუ ერთ-ფაზიანი. ელექტროენერგიის ხარისხის პორტატიულ ანალიზატორს შეუძლია ერთდროულად გაზომოს გაპარული დენი (საწყისი დენი), სიმძლავრის ხარისხი და დააფიქსიროს გარდამავალი დენი.

ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორი AR 5
ელექტროენერგიის ხარისხის AR.5/AR.5L სერიების პორტატიული ანალიზატორები განკუთვნილია ცვლადი დენის ერთფაზიან, სამ– და ოთხსადენიან სამფაზიან ქსელებში ელექტროენერგიის ხარისხიანი და რაოდენობრივი გაზომვისათვის.
ელექტროენერგიის სტაციონალური ანალიზატორი G4400 BlackBox
ანალიზატორები G4400 შედგება დენისა და ძაბვის შესავალი პირველადი გარდამქმნელებისგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელებისგან, მიკროპროცესორისგან, ელექტრულად პროგრამირებადი დასამუხტი მოწყობილობისგან. მონაცემთა და პროგრამების შენახვა უზრუნველყოფილია ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერებით. ეგმ-თან კავშირი ხორციელდება ციფრული ინტერფეისების მეშვეობით.
ელექტროენერგიის პორტატიული ანალიზატორი G4500 BalckBox

მოწყობილობა Elspec G4500 BLACKBOX Portable, ტალღის ფორმის მუდმივი რეგისტრაციის ჩაყენებული შესაძლებლობით, წარმოადგენს ბაზარზე ელექტროენერგიის ხარისხის ყველაზე წინ წაწეულ ანალიზატორს. იგი დაფუძნებულია იმავე ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე, რაც მოწყობილობა BLACKBOX fixed Power Quality Analyzer (PQA). G4500 BLACKBOX მოწყობილობას შეუძლია განსაზღვროს ელექტროენერგიის ხარისხთან დაკავშირებული ყველა შესაძლებელი პრობლემების ძირითადი მიზეზი.