ქვესადგურის დიაგნოსტიკური მოწყობილობები


მიკროომმეტრი MH-10
მიკროომმეტრი MH-10 არის პორტატიული ხელსაწყო, რომელიც განკუთვნილია მწყვეტარებისა და გადამრთველების კონტაქტების, აგრეთვე სალტეების, ტრანსფორმატორების, ძრავების გრაგნილების და ა.შ. მიკროწინაღობების ზუსტი გაზომვისათვის. მიკრომეტრი MH-10 იმართება მიკროპროცესორით.
მეგაომმეტრი MD5060e
მეგაომმეტრი MD-5060e - პორტატიული ციფრული, საიმედო მაღალტექნოლოგიური ხელსაწყო, რომელიც განკუთვნილია ტრანსფორმატორების გრაგნილების, ელექტრული მანქანების, კაბელების, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობათა და დანადგარების, მანაწილებელი სისტემების და სხვ. იზოლაციის წინაღობის გასაზომად.
დამიწების კონტურის ტესტერი MPC-5/50 GETEST

ირიბი დამიწების იმიტატორი MPC-5/50 GETEST მოდელი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ელექტრო ძაბვის გასაზომად დამიწების წერტილსა (პირდაპირი ძაბვა) და ელეტროენერგიის გამტარ დეტალს შორის (კონტაქტური ძაბვა) როცა ხდება დენის გაპარვა მიწაში. ესპანეთში ამ ზომების შესრულება სავალდებულია ქვესადგურებსა და სადისტრიბუციო ცენტრებში, MIE-RAT-13, BOE 183 of 01/08/94–სთან ერთად.

რელეს შესამოწმებელი სისტემა CR-250

რელეს გამოსაცდელი ხელსაწყო CR-50, CR-100 და CR-250 მოდელები შეიცავენ სპეციალურად შემუშავებულ დენის გენერაციის სისტემებს, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია შემოწმდეს ავტომატური ამომრთველების და ირიბი დამცავი რელეების დენის/დროის სასხლეტი.